Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności BIP Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Leszczyńska Magdalena.
 • E-mail: m.leszczynska@gops.kunice.pl
 • Telefon: 731800017

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunicach Anna Rosiak
 • Adres: Gwarna 1, 59-216 Kunice
 • E-mail: a.rosiak@gops.kunice.pl
 • Telefon: 768575316

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Elektryczny podjazd dla niepełnosprawnych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2020 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Admin Admin
Ilość wyświetleń: 31
21 września 2020 13:45 (Admin Admin) - Dodanie nowej zakładki.